Smile and Let Smile

Poverty is neither fate nor destinty; but a condition that can and MUST be changed!

Live the Islamic Way

Love Allah Love Muhammadh (PBUH) Peform Daily Prayers Fast in Ramadan Give Zakaath Go to Hajj (if you can afford to) : Practise Respect and Tolerance!

Saturday, April 14, 2012

Warm.Pixels: La dolce vita, IMO.

Warm.Pixels: La dolce vita, IMO.:  Both my thighs were inflamed to about twice its size by the beginning of March. My overused knees finally reached the point where I couldn'...

Friday, March 18, 2011

Moved to WordPress

I am now blogging in WordPress. Please click the links on the left to read my blogs in English and Dhivehi.

Friday, January 29, 2010

Government to provide financial assistance to pay for Government Employees' Pension

I have been away from blogging for a long time after my last post on Bank of Maldives. I think it is time I started punching the keyboard again.

I was quite disturbed by our President's announcement that he will pay the employees' share of the Government Employee's contribution to the Pension Fund. This is sad because, we, who work in the commercial sector and the self-employed men and women are the real engines of this country's development and the economy.

The fact that the President rises up to the occassion to lift the burden of their personal Pension Fund contribution for government employees, does show that the President is ill-informed of the contribution that those working in the commercial sector and the self-employed men and women contribute to his government to pay for its expenses; and also pay for the civil service who serve his government.

It is also sad, that just like the previous government did not realize the place the workers of this country hold in keeping the country going, this government too seems to be the same. I wish that the President will have wise political and legal counsel to do the right thing, instead of subsiding a pension package for those who are relatively better.

Monday, July 20, 2009

Bank of Maldives... Corrupt to the Core!!!

The prestigous Bank of Maldives is a corrupt institution that harbors criminals, and the devious acts of the officers of the bank compelled the Maldives Police Service to break into the bank premises and take documents of those who have harbored the millions they have stashed away from their fraudulent and criminal activities with the help of the officers of the Bank of Maldives.

The Police used overriding sweeping powers granted to them by law, when "puppets" of the former regime planted in the Judiciary and within the Maldives Monetary Authority withheld Police efforts to get a court order for a search warrant. The Attorney General has said that he believes that the Police acted in accordance with the law in the raid on the Bank of Maldives.

The recent developments show that the national financial institutions of the Maldives are corrupt to the core. The officers there may have been strategically planted by fraudulent and criminal elements within the previous regime to safeguard their personal criminal activities.

The Bank of Maldives can no longer be trusted to safeguard genuine business transactions.

Link

Wednesday, June 24, 2009

Do you care?

Care Society is an NGO working with and for the rights of the disabled, children, women and capacity building of community-based organizations and supporting disaster victims. Care Society has been serving the community for over 10 years, and has been supported by the International Community, well-wishers and local companies to meet its operational and progam expenses. These have been valuable contributions.

Today, Care Society is faced with much financial difficulties and need support to maintain its ongoing programs and operations. Care is organising a charity Dhivehi film festival starting from 1st July to 8th July 2009. Your donations to the Society by way of purchasing a souvenir ticket will go a long way, for the disabled and the children who are in need. I give my full assurance, as a member of the executive board, that every cent will be spent responsibly and toward the cause for which it has been donated.

Care Contact Details,
Tel: (00960)3322297, 3312491 / Fax: (00960)3312871 / Mobile: (00960) 7747244 / Email: shidha@caresociety.org.mv (Shidhatha Shareef - Deputy Director)

Tuesday, June 23, 2009

MPs vote against pay cut proposed by Kulhudhuffushi South MP

Minivan News reported today:
MPs vote against pay cut

Vilufushi MP Riyaz Rasheed of the Dhivehi Qaumee Party criticised Nasheed for suggesting a pay cut. "The honourable member will know the benefits of receiving two salaries, he was in the Special Majlis and he was a minister," he said. "We certainly haven't had an opportunity like that."

"I support the spirit of the bill, but I don't support the purpose of it," said Hoarafushi MP Ahmed Rasheed. He said Nasheed was proposing bills to waste parliament’s time and further his political career. “Don’t use this Majlis as a tool to fool the people,” he said.

Baarah MP Mohamed Shifaz described the legislation as “useless”, saying Nasheed was proposing bills because “two people got fired or because he feels somebody’s salary is too high”.

MY THOUGHTS:

It is nice to see that MPs today are saying things like this. That the bill presented by Kulhudhuffushi South MP Nasheed, has made the Majlis ponder upon the enormous responsibilities put on their shoulders and the importance of making the Majlis a place of responsible behavior rather than a stage for the mockery of democracy and reform.

Now they have in their vocabulary a phrase which says "wasting time" on "useless" things, and the need to have a "purpose" in the things that they do.

Nasheed's argument

Friday, June 19, 2009

Rayyithunge Ihusaasthah Engeybaa!

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟


މިއަދު ހުކުރުން ފައިބައިގެން އައިސް ވާރެއިން ސަލާމަތްވާން އަސްކަންޏެއްެގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ، ހުކުރުދުވަހު ވަރަށް ގިނައިން ބައްދަލުވެ ވާހަކަދައްކާލެވޭ ރައްޓެއްސަކާ ދިމާވިއެވެ. އޭނާއަކީ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު އަޅުގަޑާއި އެކު ހިއްސާކުރާ، ހެޔޮބަދަލަކަށް ވަތަން އެދޭގޮތަށް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިމަސައްކަތަށް ބޮޑު ތާއީދެއްކުރި، އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހެކެވެ. އަދި ދިވެހިސަރުކާރާއި އަންނި ހަވާލުވުމުން އެކަމަށް އުފާފާގަތި ކުރިމަގެއް އަނެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބުމުގެ ފޮނިއުންމީދުގައި، ސަރުކާރު ގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތުކުރާ މީހެކެވެ.

މިއަދު އޭނާ ބުނި އެއްޗަކުން އަޅުގަޑަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. "މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކެއް ނޭނގޭ. މިރިވޮލިއުޝަން ރައްޔިތުން ގެނައީ ކޮންސަބަބަކާހުރެ ކޮން ނަތީޖާއެއްގެ ބޭނުމުގައި ކަންނޭގޭ."

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، އަންނިގެ ސަރުކާރުގެ އިސްސަފުގައި ތިބީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް އެނގޭނެ ބަޔެއްނޫނެވެ. އޭނާ ބުނަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ މައުމޫނު "ބަދަލުކުރާކަށް" ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ތިރީސްއަހަރުގެ ދިގުމުއްދަތުގައި ތަހައްމަލުކުރަމުންދިޔަ ހިތްދަތިދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާށެވެ. ނިކަމެތިންނާ އާންމުމީހުންނަށް، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ބޭސްފަރުވާއާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތާއި، ސަލާންޖަހަންނުޖެހި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ލިބުމަށެވެ. އޭނާގެ ބަހުގައި، އާ ސަރުކާރަށް ހަމަސްވީއިރުވެސް، ރައްޔިތުންގެ މިއުންމީދުތައް ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބިންގަލެއް ވެސް އެޅިފައެއް ނެތެވެ.

މިހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަބަކީ، އޭނާ ބުނާގޮތުން، ސަރުކާރުގެ އިސްސަފުގައިތިބީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަނެ އެއިހުސާސްތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާނެ، ކުރެވޭނެ ބަޔަަކަށް ނުވުމެވެ. ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދެއްކީ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓެވެ. އޭނާ ބުނާގޮތުން، ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި އުޅުނު ތިރީސްއަހަރުގެ އިހުސާސްތައް އެގޮތަށް ކުރަންޖެހުނު އެކަކުވެސް އެތަނުގައި ނެތެވެ. އެތިރީސްއަހަރުވެސް އެމީހުންތިބީ ހަމަޖެހިގެން، ފޯރާމީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ޕާޓީގެ އިސްސަފުން ފެންނަމީހުންނަކީ ރައްޔިތުން އިހުސާސްކުރި ހިތްދަތިދިރިއުޅުން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހުނު ބައެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން އިސްކަންދޭކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަދަލުގެނައުމަށްޓަކައި އެންމެބޮޑެތި ގުރުބާނީވީމީހުންނަށް ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް އެމީހުންގެ ނުހުންނާނެއެވެ. އެމީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނީ އެމީހުންނަށް އެތިރީސްއަހަރުގައި މައްސަލަޔަކަށްވެގެން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުނުކަންތައް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެއީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ ގާތްމީހުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމެވެ. އޭރުން އެމީހުންނަށް ހަމަޖެހުނީއެވެ.

އަޅުގަޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ވާހަކައިގައި ދެންބުނީ، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަޅާނުލެވި އެކަމަށް އިސްކަމެއްނުދީ، އަނެއްކާ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ހިތްދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ދުވަސްތައް ގުނަންޖެހޭގޮތަށް ކަަންކަން ދާނަމަ، ބަދަލާއިމެރު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވާނެކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.